JPK VAT - nowe wymogi i rozwiązania

Kogo dotyczą zmiany i kiedy wchodzą w życie?

1 stycznia 2018 r. przepisy włączają wszystkich płatników VAT do grona podmiotów, objętych obowiązkiem składania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotąd ten obowiązek dotyczył tylko dużych i średnich firm. Szacuje się, że nowe przepisy obejmą około 1,6 miliona przedsiębiorców. Termin składania JPK_VAT mija zawsze 25. dnia miesiąca następnego po miesiącu rozliczeniowym. Należy ponadto pamiętać, że obowiązek składania JPK nie zwalnia z obowiązku comiesięcznego lub cokwartalnego składania deklaracji VAT. Przedsiębiorcy muszą pamiętać o zgodności JPK z ewidencją VAT i deklaracjami składanymi w Urzędzie.

Sprawdź, jak działa JPK VAT w programie do serwisu.

Testuj Serwis Planner cały miesiąc. Bezpłatnie. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.

Co to jest JPK i w jakim celu został wprowadzony?

Jednolity Plik Kontrolny stanowi nowe rozwiązanie informatyczne, które przygotowało Ministerstwo Finansów. Zostało ono wprowadzone, aby ułatwić organom kontroli podatkowej prowadzenie rutynowych kontroli w przedsiębiorstwach. JPK to specjalnie opracowane zbiory danych, które mogą być eksportowane z CRM. To wszystko ma na celu uproszczenie i skrócenie kontroli podatkowej. Ministerstwo chce także utrudnić wyłudzenia podatków przez nieuczciwych przedsiębiorców. Stanie się tak dzięki przeprowadzaniu tzw. kontroli diagonalnych (krzyżowych). Od teraz kontroler będzie mógł przeprowadzić taką kontrolę bez wizyty u przedsiębiorcy i ręcznego przeglądania dokumentów.

Co powinien zawierać JPK?

Wymogi Ministerstwa jasno określają jakie informacje musi zawierać JPK i jaką strukturę ma on przyjąć. Format pliku to .xml, co umożliwia przetwarzanie danych zawartych w nim. JPK ma się składać z siedmiu z góry określonych struktur, spośród których każda raportuje inny zakres informacji. Odgórnie założona struktura ma ujednolicić sposób przekazywania danych i zautomatyzować cały proces, co w konsekwencji prowadzić ma do jak najłatwiejszej pracy urzędników i kontrolerów. Obecnie obowiązek dotyczy jedynie części związanej z podatkiem VAT.

Jaka jest struktura JPK?

Plik składa się z siedmiu struktur, które zawierają różne rodzaje informacji o działalności firmy. W pierwszych dwóch powinniśmy zawrzeć wypisy z ksiąg rachunkowych oraz wyciągi bankowe rachunków prowadzonych przez firmę. W części trzeciej zawrzeć należy raport z wszystkich operacji magazynowych, a w czwartej ewidencję wszystkich zakupów i sprzedaży VAT, jak i faktury poświadczające te transakcje. Te elementy zawierają się w nowowprowadzonym obowiązku. W ostatnich dwóch częściach znajdują się informacje o podatkowych księgach przychodów i szczegółową ewidencję przychodów firmy. Co więcej, każda z powyższych części musi składać się z nagłówka, sekcji merytorycznej i sekcji kontrolnej. Nagłówek zawiera dane identyfikacyjne podmiotu, sekcja merytoryczna – wypis zdarzeń gospodarczych z danego okresu. W sekcji kontrolnej zawarte są sumy kontrolne, pozwalające sprawdzić poprawność odczytu danych. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest comiesięczne składanie części dotyczącej VAT, a pozostałych części organ kontrolujący będzie mógł zażądać od 1 lipca 2018 r.

Co grozi przedsiębiorcy, który nie złoży JPK w terminie?

JPK_VAT stanowi w rozumieniu prawa informację podatkową, więc jego złożenie jest obowiązkiem każdego płatnika VAT, niezależnie od rozmiarów działalności. W związku z tym za niewypełnienie obowiązku grozi kara. Wysokość i wymiar kary są zależne od uznania czynu zabronionego za wykroczenie lub przestępstwo. Wykroczeniem jest taki czyn, który skutkuje uszczupleniem należności podatkowej do 10 000 zł, natomiast powyżej tej kwoty jest to już przestępstwo. Karą za niezłożenie JPK jest kara grzywny, której wysokość określa się na podstawie minimalnego wynagrodzenia. I w ten sposób za wykroczenie możemy zapłacić od 1/10 do 20-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, za przestępstwo od 10 do 720 stawek dziennych ze stawką minimalną, która jest zależna od dochodów, sytuacji rodzinnej i majątkowej sprawcy.

Jak generować JPK przy pomocy Systemu CRM?

Korzystając z nowych możliwości CRM możemy przy pomocy jednego kliknięcia wygenerować raport, który zawiera wszystkie te informacje. Wystarczy taki raport przekazać do księgowości, gdzie może być przesłany za pomocą odpowiedniego programu księgowego. System CRM daje nam możliwość zebrania wszystkich tych danych w jednym miejscu i za pośrednictwem jednego kliknięcia, więc nie musimy szukać ich na dysku twardym czy mailu. Należy się zawsze upewnić, czy wszystkie dane wprowadzane do CRM są aktualne i w pełni zgodne ze stanem faktycznym. W ten sposób zapewni się zgodność JPK_VAT z dokumentacją papierową w firmie i oszczędzi tłumaczenia się przed Urzędem Skarbowym.

Sprawdź, jak działa JPK VAT w programie do serwisu.

Testuj Serwis Planner cały miesiąc. Bezpłatnie. Bez zobowiązań, bez karty kredytowej.

Informacje

  • O nas
  • Kontakt
  • Bezpieczeństwo
  • Nowości
  • Klienci
  • Case Studies
  • Finansowanie
  • FAQ
  • RODO
  • Dla Partnera

Na początek

Wiedza o serwisie

Integracje